Στην Ελλάδα δεν αλλάζει τίποτα ...Διαφθορά και διαπλοκή από το 1899!

Δείτε τι αστυνομία είχαμε το 1899 και τι αστυνομία ...έχουμε το 2009! 
Αμα διαπιστώσετε καμία διαφορά ...να μας το πείτε ...
Η χώρα του αστυνόμου, του νόμου και του παρανόμου τρία σε ένα! 
Δείτε αυτό το θέμα έχει ενδιαφέρον 
http://www.kentri.gr/index.php/others/1035-2009-12-30-07-26-24.html

"Η διαφθορά στην αστυνομία και γενικά στη δημόσια διοίκηση δεν είναι φαινόμενο της εποχής μας, πάντα υπήρχε και πάντα θα υπάρχει.
Στις 24 Δεκεμβρίου, η Εστία κυκλοφόρησε με ένθετο το φύλλο της εφημερίδας της παραμονής των Χριστουγέννων του 1899.
Στη στήλη ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ διαβάζουμε μια εξόχως ενδιαφέρουσα είδηση που μία είναι και σήμερα επίκαιρη γι΄αυτό και την παραθέτουμε αυτούσια.
Φέρει τον τίτλο: Συνέχεια των Αστυνομικών Σκανδάλων - Νέα μήνυσις του Δερλερέ κατά του κ. ΕΒΕΡΤ. Συνένοχος και ο κ. Λευκάδιος. Εκβιάσεις επί εκβιάσεων. Χαλβατζήδες, παντοπώλαι, παπατζήδες, πωληταί ύδατος οι μάρτυρες.


«Ο υπολοχαγός κ. Δερλερές υπέβαλε σήμερον την πρωϊαν εις την Εισαγγελίαν μήνυσιν εναντίον του πρώην δημόσιου κατηγόρου και τέως γραμματέως της Αστυνομίας κ. Μιλτιάδου Έβερτ, δια τας εξής εγκληματικάς πράξεις:
1) Διότι ως δημόσιος κατήγορος αντήλλασσε προς ίδιον όφελος τα όπλα, ήτοι μαχαίρας, ρεβόλβερ κλπ., τα οποία παρεδίδοντο αυτώ ως πειστήρια.
2) Διότι εξεβίαζε τους χαλβατζήδες να δίδωσιν αυτώ πεντάδραχμα λόγω ότι ήτο αναγκαίον να εκδίδη αυτοίς αδείας επί χαρτοσήμου, εν ώ συνέτασσε ταύτας εφ΄ απλού χάρτου.
3) Διότι λαμβάνων χρήματα εχορήγει αδείας εις παντοπώλας, οινοπώλας, πωλητάς πατσά κλπ. Να έχωσι ανοικτά τα καταστήματάτων μέχρι του μεσονυκτίου και ενίοτε μέχρι της πρωίας κατά την παράβασιν ρητής αστυνομικής διατάξεως.
4) Διότι επέτρεπεν εις μαυλιστρίας να διατηρώσιν εις δυσωνύμους αυτών οίκους χαρτοπαίγνια και προς τούτο ελάμβανε χρήματα.
5) Διότι εις τον ακόλουθον του Διευθυντού κ. Λευκαδίου και εις άλλους ευνοούμενους αστυφύλακας επέτρεπε να οδηγώσιν εις τας κοινάς γυναίκας εις τους οίκους των και να εκβιάζουσι αυτάς δια να τοις δίδωσι χρήματα. Τας τοιαύτας εισπράξεις εμοιράζοντο ο μηνυόμενος μετά των αστυφυλάκων λαμβάνων την μεγαλυτέραν μερίδα.
6) Διότι εχορήγει επί χρήμασιν αδείας εις τους πωλητάς ύδατος.
Ο κ. Δερλερές προσθέτει εν τη μηνύσει του ότι πολλάς εκ των ανωτέρω εγκληματικών πράξεων διενήργει ο μηνυόμενος εν συννενοήσει μετά του πρώην Διευθυντού της Αστυνομίας κ. Γεωργίου Λευκαδίου.
Προς απόδειξιν των καταγγελλομένων ο μηνυτής προτείνει ως μάρτυρας πλείστους εκ των αστυνόμων άλλους αξιωματικούς και αυτόν τον νυν Διευθυντήν της Αστυνομίας κ. Σκοτίδην.
Δεν γνωρίζουμε βέβαια την συνέχεια και αν υπήρξαν συνέπειες για τον καταγγελλόμενο.
Διερωτώμαστε όμως αν 110 χρόνια μετά, έχει κάτι αλλάξει. Σίγουρα αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι σήμερα δεν γίνονται επώνυμες καταγγελίες, όπως η παραπάνω"